Page 1: Introduction

Arolwg Sgiliau ac Amrywiaeth: Pam arolwg? Pam nawr?

Rydym ni’n gymdeithas gymharol ifanc, gydag adnoddau cymharol brin ar wahân i’n Cymrodyr: ond dylai hyn gynnig cyfle i ni wneud pethau’n wahanol ac mewn ffyrdd trawsnewidiol a gwneud y pethau hyn yn gyflymach, mewn ffordd fwy hyblyg nag sy’n bosibl efallai mewn cymdeithasau dysgedig mwy sefydledig.

Hefyd mae angen mwy o wybodaeth arnom am yr hyn mae ein Cymrodyr yn ei wneud fel bod modd i ni gynnwys mwy ohonynt yng ngwaith parhaus y gymdeithas. Mae angen i ni wybod sut y gallent gyfrannu er enghraifft fel ymgynghorwyr ac arbenigwyr yn y cyd-destun Cymreig ehangach, ac fel cymorth i brifysgolion Cymru sy’n ceisio datblygu a chyflenwi eu hagendâu cydraddoldeb strategol eu hunain.

Yn bennaf mae angen sail tystiolaeth arnom o’r mathau o sgiliau, profiad ac amrywiaeth sydd mewn gwirionedd ar goll o’n cymrodoriaeth bresennol er mwyn ni allu bod â’r potensial i symud ymlaen mewn ffordd wybodus, wedi’i chynllunio a’i blaenoriaethu.

 

Bydd yr arolwg hwn yn gofyn nifer o gwestiynau’n ymwneud â’ch cyfraniad mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau e.e. academaidd, diwydiant, masnach, addysg, y sector cyhoeddus ac ati. Dylech ateb y cwestiynau sy’n berthnasol i chi.             

Nid oedd cyfradd ymateb yr arolwg diwethaf o Gymrodyr yn uchel: ymatebodd 87 o blith o ddeutu 470. Y tro hwn rydym ni’n gofyn yn daer i bob un ohonoch gymryd rhan i’n helpu i adeiladu’r gymdeithas at y dyfodol.

Does dim rhaid i chi gwblhau’r arolwg mewn un eisteddiad ac ni fydd pob adran yn berthnasol i’r holl Gymrodyr.

Rydym ni’n ymwybodol fod yr arolwg hwn yn rhesymol o hir ac y bydd yn cymryd tua 20-30 munud i’w gwblhau.

Fodd bynnag rydym ni’n wirioneddol werthfawrogi’r amser rydych chi’n gallu ei roi i ni ac fe wyddom y bydd er budd y Gymdeithas yn gyffredinol.

1.1. At ddibenion cydymffurfio ag arferion gorau Deddf Diogelu Data’r DU, nodwch isod i gadarnhau eich bod yn fodlon i’r wybodaeth a geir ar y ffurflen hon gael ei dal ar systemau’r Gymdeithas a’i bod ar gael i Gymrodyr dethol a staff y Gymdeithas. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu am unrhyw wybodaeth rydym ni’n ei dal amdanoch chi akirk@lsw.wales.ac.uk