Adran 1: Amdanoch Chi'ch Hun/Eich Sefydliad

Diolch am ddilyn y ddolen i'r arolwg hwn.

Mae'r holl gwestiynau (ac eithrio'r cwestiwn cychwynnol isod) yn ddewisol a dylent gymryd tua 15 munud i'w cwblhau. Mae'r holl ymatebion yn ddienw.

Bydd eich ymatebion yn helpu i hysbysu'r tîm fferylliaeth yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i lunio rhaglen 'ymarfer gyrfa gynnar' newydd a'i model darparu, sy'n debygol o esblygu dros gyfnod pontio'r IETP.

Bydd ymatebion dienw i'r arolwg hwn yn cael eu coladu gan Uned Ymchwil a Gwerthuso Caerdydd mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE) ym Mhrifysgol Caerdydd ar ran AaGIC. At ddibenion yr arolwg hwn, Prifysgol Caerdydd yw'r rheolwr data. Bydd yr holl ddata a gesglir yn yr arolwg hwn yn cael ei gadw'n ddiogel gan ddarparwr meddalwedd yr arolwg o dan gontract ac yna'n cael ei gadw gan Brifysgol Caerdydd yn unol â Chanllawiau Rheoleiddio Diogelu Data Prifysgol Caerdydd aChanllawiau Cyffredinol. 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i barchu a diogelu eich data personol yn unol â'ch disgwyliadau a deddfwriaeth Diogelu Data. Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol yn inforequest@cardiff.ac.uk. Mae rhagor o wybodaeth am Ddiogelu Data ar gael yma: www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/data-protection 

Dim ond y tîm ymchwil fydd yn defnyddio data o'r arolwg. Ni ddefnyddir cwcis, data personol sy'n cael eu storio gan eich porwr Gwe, yn yr arolwg hwn.

1.1. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau eich rôl bresennol? Gofynnol