Page 1: Croeso / Welcome

Cydnabyddiaeth fel athro ym maes Addysg Uwch – Llwybr Unigol: Bwriedir i'r Sesiynau Hyfforddi sydd wedi'u rhestru ar system cadw lle'r Academi Ddoethurol fod ar gyfer y rheiny sy'n dechrau'r broses o wneud cais fel cymrawd cyswllt yn unig.

Bydd y wybodaeth ar yr holiadur hwn yn ein helpu i bennu pa mor addas yw'r sesiwn hon i chi.

Atebwch y cwestiynau ac os yw'n addas i chi, byddwn yn anfon cadarnhad o'n system cadw lle.


The Recognition as a Teacher in Higher Education - Individual Route: Coaching Sessions listed on the Doctoral Academy booking system are only for those whom are starting the application process as an associate fellow.

The information in this survey will assist us in determining the suitability of this session for you.

Please complete the questions and, if it is suitable for you, we will send a confirmation from our booking system.


 

Hysbysiad Diogelu Data

Fel Rheolydd Data, Prifysgol Caerdydd sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am brosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data. Efallai y byddwn yn diwygio’r hysbysiad hwn o bryd i’w gilydd i wneud yn siŵr ein bod yn parhau i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth gyfredol ac i adlewyrchu arfer gorau.

Dim ond at ddibenion blaenoriaethu eich cais a chynnal asesiadau achlysurol o'r angen am le i ymchwilwyr ôl-raddedig astudio yn y Brifysgol y bydd yr Academi Ddoethurol yn defnyddio data o'r arolwg, gan gynnwys atebion i gwestiynau lle gofynnir am fanylion personol.  


Date Protection Notice

As a Data Controller, Cardiff University is legally responsible for processing your personal data in accordance with Data Protection legislation. This notice may be updated from time to time to ensure continued compliance with current legislation and to reflect best practice.

Data from this survey, including answers to questions where personal details are requested, will only be used by the Doctoral Academy in prioritising your request and periodically assessing the need for postgraduate researcher study space at the Doctoral Academy.